Ime operacije: Bogastvo Krasa in Brkinov

Vodilni partner: Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o. – vodilni partner LAS Krasa in Brkinov

Partnerji operacije:

 • Občina Divača,
 • Občina Hrpelje-Kozina,
 • Občina Komen,
 • Občina Sežana,
 • Poslovno svetovanje Saša Ferfolja s.p.,
 • Poslovni in organizacijski center Krasna, Andrejka Cerkvenik s.p.
 • Jamarsko društvo Gregor Žiberna Divača.

Trajanje operacije: od oddaje vloge na ARSKTRP (30. 6. 2023) do 30. 11. 2024

Odobrena vrednost operacije z odločbo ARSKTRP: 166.377,58 EUR

Povzetek operacije: Kratek opis operacije

Operacija Bogastvo Krasa in Brkinov izhaja iz potreb zaznanih na terenu oz. območju LAS Krasa in Brkinov. Z operacijo želimo vzpostaviti pogoje, ki bodo prebivalcem dodatno izboljšali in obogatili kvaliteto življenja na podeželju ter spodbudili potrošnjo lokalnih izdelkov/pridelkov in lokalno samooskrbo. Uredili bomo dodatno malo infrastrukturo (odkup zemljišča za kasnejšo ureditev parkirišča v Rodiku, nakup in postavitev table, izdelava interaktivne točke, ki povabi obiskovalca na razstavo v Mitski park, nakup servisno-polnilnih postaj za kolesa), ki bo izboljšala pogoje za življenje in doprinesla k razvoju turizma na Krasu in v Brkinih. Prav tako želimo z operacijo vzpodbuditi proizvodnjo (pridelava in predelava) in potrošnjo lokalnih proizvodov in izdelkov. V okviru operacije želimo obnoviti turistično informacijski center v središču mesta Sežana z vzpostavitvijo trgovine z lokalnimi izdelki in proizvodi. Na ta način želimo dodatno vzpodbuditi proizvodnjo in potrošnjo lokalnih proizvodov in pripomoči k vzpostavitvi kratkih dobavnih verig. Prav tako želimo spodbuditi uporabo lokalnih pridelkov in izdelkov, dvigniti zavedanje o pomenu in prednostih lokalne pridelave in uporabe ter spodbuditi k večji potrošnji lokalnih proizvodov s kratkimi dobavnimi verigami po načelu km 0. V ta namen se bo uredilo tudi prodajno/promocijsko nišo na Belajevi domačiji v Kačičah, z restavriranjem stare žitne skrinje za trženje hišnih in partnerskih proizvodov v kraški zeliščni sobi. Z aktivnostjo želimo dvigniti zavedanje o pomenu in prednostnih lokalne pridelave in uporabe zelišč s poudarkom na avtohtonih vrstah (kraški šetraj). 

Z operacijo želimo na drugi strani vzpodbujati trajnostno mobilnost, ki pripomore k ohranjanju čistega, naravnega okolja. Glede na povečan trend kolesarjenja se bo v okviru operacije kupilo električna kolesa ter postavilo servisno-polnilne postaje za kolesa. S tem bomo skušali spodbuditi več posameznikov, da se vključijo v koncept električne mobilnosti in prispevajo k bolj zeleni prihodnosti. 

Poleg kolesarjenja želimo spodbujati tudi tek, hojo ter raziskovanje in sprehajanje po naravi. V Rodiku se nahaja Center za obiskovalce Mitskega parka, kjer je postavljena razstava Mitske in druge resničnosti. Zaradi vedno večjega števila obiskovalcev centra in Mitskega parka bo Občina Hrpelje-Kozina v okviru operacije odkupila zemljišče, kjer bo uredila parkirišče za obiskovalce. Poleg odkupa zemljišča bo predmet operacije še strošek izdelave projektne dokumentacije za parkirišče. Sama izgradnja parkirišča pa ne bo vključena v operacijo.

Območje LAS Krasa in Brkinov je znano po bogati naravni in kulturni dediščini. V okviru operacije bodo urejeni podporni zidovi ob poti v Divaško jamo ter podrti zidovi okrog vrtače, vse v tipični kraški suhozidni tehniki. S tem bo poskrbljeno za ohranitev naravne in kulturne krajine ter ohranitev starih kulturnih običajev, kot je suhi zid. Poleg tega bodo imeli urejeni podporni zidovi tudi funkcijo varnejšega dostopa do jame ter lepšega izgleda za oči obiskovalca.

Cilji operacije:

 • promovirati ponudnike in lokalne pridelke oz. izdelke;
 • spodbuditi uporabo lokalnih, domačih proizvodov in izdelkov;
 • krepitev prepoznavnosti domačih, lokalnih pridelkov in izdelkov;
 • dvigniti zavedanje o pomenu in prednostih lokalne pridelave in uporabe zelišč s poudarkom na avtohtonih vrstah (kraški šetraj);
 • ohranjati lokalno tradicijo;
 • povečati obisk na Domačiji Belajevi in s tem dvigniti prepoznavnost in vrednost hišnih/partnerskih izdelkov;
 • izboljšati pogoje za trženje lokalnih pridelkov/izdelkov (obnovitev TIC);
 • odkup zemljišča v Rodiku za kasnejšo ureditev parkirišča z namenom izboljšanja prometne/cestne varnosti in odprave nepravilnega parkiranja vsepovprek;
 • ohranitev naravne in kulturne dediščine (obnova vhoda in okolice Divaške jame, ohranjanje suhih zidov);
 • vzpodbuditi trajnostno mobilnost (nakup e-koles ter servisno-polnilnih postaj za kolesa);
 • izboljšanje turistične ponudbe.

Glavne aktivnosti operacije:

 • vodenje in koordinacija projekta,
 • promocija projekta,
 • izvedba vzdrževalnih del v okolici Divaške jame (ureditev podpornih in mejnih zidov v vhodni vrtači Divaške jame, sanacija pred vhodom v jamo),
 • nakup 6 MTB električnih koles, 
 • postavitev interaktivnega elementa, ki bo vzbudil zanimanje obiskovalca za vstop v sprejemni center in ogled razstave v sprejemnem centru Mitskega parka,
 • ureditev demonstracijske niše za prikaz kraške biodiverzitete in prikaz/promocijo/prodajo hišnih in lokalnih pridelkov/izdelkov z restavriranjem stare žitne skrinje,
 • nakup štirih servisno-polnilnih postaj za kolesa (v vsaki občini po ena postaja),
 • odkup zemljišča v Rodiku, ki ga bo Občina z lastnimi sredstvi ali morebitnimi drugimi sofinancerskimi sredstvi v prihodnosti uredila za parkirišče za obiskovalce,
 • priprava projektne dokumentacije ter nakup informativne table,
 • ureditev turistično informacijskega centra s trgovino lokalnih dobrot na Trgu osvoboditve v Sežani,
 • izvedba promocijskega dogodka ob otvoritvi turistično-informacijskega centra v Sežani ter aktivno upravljanje družbenih omrežij in digitalni marketing (Facebook) ter priprava vsebin za oglaševanje v klasičnih medijih (tiskani mediji, letak).

Pričakovani rezultati operacije:

 • urejeni prostori Turistično-informacijskega centra (TIC) v Sežani z urejeno trgovino lokalnih dobrot,
 • kupljene 4 servisno-polnilne postaje za kolesa,
 • kupljenih 6 MTB električnih koles,
 • kupljena informativna tabla,
 • odkupljeno zemljišče za ureditev parkirišča v Rodiku (ureditev parkirišča ni predmet operacije),
 • urejeni podporni zidovi ob vhodu v jamo in vrtača okrog Divaške jame,
 • revitalizirana/prenovljena stara žitna skrinja na Domačiji Belajevi,
 • organiziran izlet z električnimi kolesi,
 • organizirana slikarska delavnica na temo suhih zidov za osebe s posebnimi potrebami.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

https://skp.si/

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_sl